Svalövs kommun

Nämnder och utskott

Kommunfullmäktiges nämnder

Nämnderna består av sju ledamöter och sju ersättare med undantag av bygg- och räddningsnämnden, valnämnden och socialnämnden, som vardera består av fem ledamöter och fem ersättare.

Bygg- och räddningsnämnden
Bygg- och räddningsnämnden behandlar ärenden som rör bygglov, bostadsanpassning samt räddningstjänstens verksamhet.

Socialnämnden
Socialnämndens ansvarsområden innefattar familjehem, placeringar, vård, försörjningsstöd, flyktingmottagning, arbetsmarknadsfrågor samt insatser för barn i behov av särskilt stöd.

Valnämnden

Nämnden organiserar och genomför de allmänna valen i Sverige och valet till EU-parlamentet.

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden är plan och utredning, mark och exploatering, investering, teknik, trafik, infrastruktur, gata, trafik, kollektivtrafik, park, naturvård, kost, städ, renhållning, vatten och avlopp samt strategiskt miljöarbete.

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområden är vård av och omsorg om äldre och funktionshindrade m fl, hälso- och sjukvård, folkhälsofrågor samt beställning av kost- och städtjänster för egen verksamhet.

Bildningsnämnden

Bildningsnämndens ansvarsområden är förskola, skolbarnsomsorg, grundskola, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, kultur och fritid, samt beställning av kost- och städtjänster för egen verksamhet. Nämndens ansvarsområde omfattar vidare den verksamhet som förskola och skola utför, genom insatser till barn i behov av särskilt stöd m.m i enlighet med skollagen.


Kommunstyrelsens utskott

Utskotten består av fem ledamöter och fem ersättare.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottets ansvarsområden är ekonomi, näringsliv/turism, brottsförebyggande frågor, information, upphandlings-, energi-, säkerhets-, försäkrings-, samt lokalfrågor och övergripande projekt.

Personalutskottet

Personalutskottets ansvarsområde är personal- och arbetsgivarfrågor.


Publicerad: 2019-08-30

Sidansvarig: Michael Andersson

Relaterad information
Kontakt

Kommunfullmäktiges ordf.
Ann Pettersson (M)
E-post

Kommunstyrelsens ordf.
Teddy Nilsson (SD)
E-post


Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun